Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy

Przyczyny wypadków przy pracyNa przestrzeni wielu lat przyczyny wypadków przy pracy powoli zmieniają strukturę. Dzieje się tak za sprawą zmian technologicznych oraz zauważalnym wzroście kultury bezpieczeństwa pracy.

Ogólna liczba wypadków przy pracy jest malejąca. Mimo wszystko najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy są niezmiennie i pochodzą z tej samej „luki” bezpieczeństwa.

Poznanie statystyki wypadkowej jest bardzo pomocne w planowaniu bezpieczeństwa pracy. Jest to szczególnie przydatne do tego, aby wypełniać możliwe braki w bezpieczeństwie pracowników. Nauka poprzez doświadczenie własne coraz podmiotu zatrudniającego pracowników jest zdecydowanie zbyt mało efektywna i powolna. Wiedza oparta jedynie na własnych doświadczeniach by oznaczała – konieczność zaistnienia wypadku, do powstania procedury lub systemu zapobiegającego podobnym zdarzeniom. Takie rozwiązania jednak są bardzo nieefektywne, a co więcej nieelastyczne.

Powstaje więc pytanie – jak czerpać dane o lukach w bezpieczeństwie pracowników w szerszym spektrum, oraz na większej próbie statystycznej i doświadczeniu ogółu podmiotów. Tak właśnie dochodzimy do odpowiedzi na pytanie – jakie są najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy, oraz skąd to możemy dokładnie wiedzieć.

Do pracy w projektowaniu i kulturze bezpieczeństwa pracy bardzo przydatne są dane. To dane po przetworzeniu tworzą podstawę do działań. Bez znaczenia czy chodzi o wynik finansowy, angaż kadrowy czy dbanie o bezpieczeństwo pracowników. Wszystko opiera się na konieczności posiadania niezbędnych danych do wyciągania analiz, oraz wniosków a następnie działań.

Dane na temat wypadków przy pracy są tworzone przez GUS. Każdy wypadek przy pracy, który miał miejsce – jest (a przynajmniej powinien być) wysyłany w statystycznej karcie wypadku do GUS. To właśnie GUS (Główny Urząd Statystyczny) tworzy analizy i raporty dostępne dla każdego obywatela – także w dziedzinie wypadków przy pracy. Są to rozbudowane dane statystyczne na temat spraw związanych z wypadkowością w pracy. Dane te są aktualizowane każdego roku.

Aktualne dane statystyczne na temat wypadków przy pracy GUS.

Te informacje powinny stanowić jeden z ważniejszych elementów przy wstępnym planowaniu bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo tworzy się warstwowo, a takie statystyki są bardzo dobrym pomysłem do wykorzystania – jako pierwsza warstwa ogólnych orientacji na zagrożenia.

Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy – to zdecydowanie zawsze jest „nieprawidłowe zachowanie się pracownika” (czynnik kilkakrotnie większy niż pozostałe), przez które doszło do wypadku. Wypadki głównie powstają podczas poruszania się, a dominującą grupą uszczegóławiającą jest to zderzenie / uderzenie w nieruchomy obiekt. Czyli przede wszystkim podczas przemieszczania się w pracy.

Czynnik ludzki zawsze jest dominującym w wypadkowości. Aby powstał wypadek przy pracy – niezbędny jest także pracownik. Dlatego trzeba w dużej mierze skupiać swoje siły na pracownikach. Na ich edukacji i tworzeniu procedur bezpiecznej pracy. Jednocześnie tworząc programy lub działania – mające zwiększać świadomość zatrudnionych osób, na możliwe zagrożenia w środowisku pracy. Do wypadków również dochodzi, gdy czynnik wypadkowy tworzą sami pracownicy, powodując sytuacje niebezpieczne – nie znając ich możliwych konsekwencji.

Profil wypadkowy zawsze się zmienia, w zależności od branży wykonywanej działalności oraz rodzajów wykonywanych prac. Publiczne dane statystyczne mówią o grupie łącznej, a nie wybiórczej. Dlatego wiedza typu know how – jest bardzo cenna w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. Ta natomiast powstaje na doświadczeniu oraz wzajemnych przepływach informacji branżowych i dopasanych sektorów gospodarczych.

Jednymi z najważniejszych zadań od strony BHP – jest zapewnienie możliwe bezpiecznych warunków wykonywanej pracy. Polegać to będzie na wdrażanych procedurach, edukacji, szkoleniach, dostosowaniu do wymagań prawnych, kontroli oraz budowaniu wiedzy o organizacji i jej procesach.

Bezpieczeństwo pracy polega na wiedzy, musi być również oparte na wiedzy organizacji oraz osób zajmujących się działem BHP. To wiedza i doświadczenie połączone ze znajomością przepisów prawa pozwalają tworzyć bezpieczne warunki pracy. Dlatego wiedza o bezpieczeństwie i możliwych zagrożeniach zawsze jest kluczową kwestią – do przyszłego tworzenia szerokiego bezpieczeństwa pracowników i dobrych wyników podmiotu zatrudniającego.

Dodatkowe źródła:
1. PIP Co jest wypadkiem przy pracy.
2. Zawiadomienia o wypadku przy pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *